הסכם למתן שירותי צילום

לבן מצלמים אהבה

הואיל והלקוח מעוניין בקבלת שירות צילום;

והואיל ובית העסק, מספק שירותי צילום;
והואיל ובית העסק מעוניין בהתאם להסכם זה לספק שירותי צילום ללקוח;
והואיל ובית העסק מצהיר כי היינו מספק שירותי צילום, אף באמצעות צדדים
שלישיים מטעמו;
והואיל והלקוח מעוניין לקבל מבית העסק שירותי צילום, כפי שיפורט בהסכם זה ובנספחיו, המשמשים כחלק בלתי נפרד ממנו;
והואיל והצדדים מעוניינים להסדיר את התחייבויותיהם וזכויותיהם ולהעלות את ההסכמות ביניהם על הכתב בהסכם זה להלן;

1. מבוא ונספחים:
1.1. מבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
1.2. נספחיו של הסכם זה יסומנו כמפורט בסעיפים הבאים להלן.
1.3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות ההסכם לבין הוראה המופיעה בנספחי ההסכם, תהא הוראת ההסכם עדיפה וגוברת, כאשר הוראת הנספח תפורש בהתאם להוראות ההסכם.

2. כותרות – כותרות ההסכם הנן לנוחות הצדדים בלבד ולא תשמשנה בשום מקרה לפרשנות ההסכם ו/או תנאיו.

3. הגדרות – בהסכם זה משמעות המונחים הבאים, להלן:
3.1. עסקה – תשלום דרך האתר ו/או פייפאל אשר מפרט מה רכש הלקוח ומהווה נספח להסכם זה.
3.2. אירוע – לשמו ההתקשרות בהסכם זה.
3.3. חומר גלם:
3.3.1 חומרי סטילס – כל תמונות הסטילס אשר צולמו לשם הסכם זה.
3.3.2 חומרי וידיאו –  כל חומר הוידיאו אשר הוקלט לשם הסכם זה.
3.4. התוצר המוגמר – כל חומר גלם לאחר עיצובו / עריכתו / שינויו שבוצע על ידי בית העסק.
3.5. העדפות – התמונות שנבחרו מתוך חומרי סטילס אותם רוצה הלקוח לראות בתוך המוצר המוגמר.
3.6. סקיצה – קובץ דיגיטאלי אשר מועבר ללקוח לביקורת ומדגים את עיצוב / עריכת חומרי הסטילס לפני הפקת התוצר המוגמר.
3.7. תקלה – הינה פגם ו/או אובדן של הטובין / חומר הגלם / מוצר המוגמר / סרטון / תמונה / כל דבר אחר שבית העסק מתחייב לספק ללקוח בהסכם זה.

4. טופס עסקה:

5. התחייבויות בית העסק:
5.1. בית העסק מתחייב לדאוג למתן השירותים המפורט בהסכם זה, בתנאים הרשומים בהסכם זה להלן.
5.2. בית העסק מתחייב לדאוג לקיומן של כל ההוראות והדרישות המפורטות בהסכם זה על נספחיו.
5.3. בית העסק מתחייב להיענות להזמנות נוספות מטעם הלקוח אך ורק עם נרכשו ע"י הלקוח בטווח 14 ימי עסקים ליום האירוע.
5.4. בית העסק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו מתחייבים לעשות כל מאמץ על מנת להקפיד ולדייק בלוח זמנים.
5.5. טובין שיוצג באירוע עצמו.
5.5.1. בית העסק מתחייב לספק ללקוח את הטובין 2 ימי עסקים לכל הפחות לפני יום האירוע לבדיקה בבית הלקוח.
5.5.2.אין בית העסק אחראי לכל תקלה שהיא באירוע עצמו לאחר שהלקוח ראה את הטובין בביתו ושהטובין תקין ועובד בבית הלקוח לפני האירוע.

6. התמורה:
6.1. תמורת ביצוע שירותי הצילום ומילוי יתר התחייבויות בית העסק לפי הסכם זה, מתחייב הלקוח לשלם לבית העסק את התשלום מראש.

7. הפרות וסעדים:
7.1. ביטול הזמנה/עסקה:
7.1.1. עד 14 ימי עסקים מרגע התשלום – יוחזרו ללקוח כל התשלומים ששילם, פחות דמי ביטול עסקה בערך של 5% מערך השירותים שרכש.
7.1.2. מ-14 ימי עסקים ממועד התשלום ועד 30 ימי עסקים מועד האירוע – יחוייב המזמין ב-50% מערך כלל השירותים שרכש, פחות דמי ביטול עסקה בערך של 5% מערך השירותים שרכש.
7.1.3. תוך 30 ימי עסקים מהאירוע, לא יוחזרו התשלומים אל הלקוח.
7.2. במידה והלקוח רוצה לשחזר הזמנתו לאחר ביטול, אין בית העסק מתחייב לשמור על התאריך שהוזמן ו/או על המחירים שנקבעו בטופס העסקה הקשור לאותה הזמנה/טופס עסקה/הסכם.
7.3. בית העסק שומר את הזכות לדחות אירוע מכל סיבה שהיא בתחום 14 ימי עסקים מרגע רכישת חבילה. היה וביטל בית העסק את העסקה בתוך 14 ימי עסקים יוחזרו ללקוח כל התשלומים אשר הועברו לבית העסק ע״י הלקוח.

8. תקלות:
8.1. במקרה של תקלה כלשהי ו/או אבדן ו/או פגם כלשהו, בסרט / בתמונה / בחומר הגלם / בציוד תהיה אחריות בית העסק, בעליו וכל מי שפועל מטעמו מוגבלות  אך ורק להחזרת הסכום ששולם ע”י הלקוח לבית העסק עבור צילום אותו סרט /  תמונה /שירותים אחרים הניתנים על ידו.
8.2. במקרה של עגמת נפש עקב תקלה כלשהי ו/או אבדן ו/או פגם כלשהו, בסרט / בתמונה / בחומר הגלם / בציוד, תהיה אחריות בית העסק, בעליו וכל מי שפועל מטעמו מוגבלות אך ורק להחזרת 50% מהסכום ששולם ע”י הלקוח לבית העסק עבור אותה תקלה ו/או אבדן ו/או פגם כלשהו בסרט / תמונה / שירותים אחרים הניתנים על ידו.
8.3. אין בית העסק אחראי לכל תקלה שהיא באיכות הצילום שתגרם מחברות ו/או אנשים ו/או גורמים אחרים מצד שלישי העובדים ו/או נמצאים באירוע שיכולים להפריע לצלמים באירוע ו/או שאינם בשליטתם. לדוגמא: סאונד של מגביר / תאורה / מפיק אחר כלשהו שיהיה באירוע ו/או כל דבר אחר היכול להפריע או לפגום באיכות הצילום באירוע.

10. זכויות יוצרים / זכויות בית העסק:
10.1. מוסכם על שני הצדדים כי כל תמונה ו/או סרט שצולמו על ידי בית העסק נשארים קניין רוחני שלו וכי זכויות היוצרים שמורות לבית העסק ע"פ חוק זכות יוצרים, התשס"ח 2007.
10.2. בית העסק רשאי להציג לראווה כל תמונה ו/או סרט שצולמו על ידו ו/או כל מי מטעמו לשם פרסום ו/או כל מטרה אחרת.
10.3. בית העסק זכאי לשלוח / להעזר בכל אדם העומד לרשותו ו/או כל גורם צד שלישי מטעמו על מנת לעמוד בהתחיבויותיו.
10.4. היה והלקוח מעוניין לפרסם את התמונות בכל מדיה באשר היא יש לדאוג שכל תמונה תקבל קרדיט גלוי לעין.

11. חתימות הצדדים:
11.1. תוקפו של הסכם זה, נספחיו וביצועו מותנה בסימון תיבת ה-v ליד כפתור ההוספה לסל בעמוד הבית.
11.2. סימון תיבת ה-v ליד כפתור ההוספה לסל של הלקוח על הסכם זה נעשתה מרצונו החופשי בלבד.

12. שונות:
12.1. הסכם זה מבטל כל מו”מ ו/או הסכמה ו/או מצג ו/או הבטחה ו/או הסדר ו/או הבטחה אשר נתנה בעל פה בין העסק ללקוח.
12.2. כל שינוי ו/או הוספה על הוראות הסכם זה יעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים בלבד אחרת אין הדבר מחייב את בית העסק או הלקוח.
12.3. היה ואחד הצדדים לא ישתמש בזכות מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או ע”פ כל דין, לא ייחשב הדבר כויתור של אותו צד על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן. הוא יוכל לממש את זכותו במועד מאוחר יותר, אלא אם ויתר על זכותו כאמור במפורש ובכתב.
12.4. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור להוראות הסכם זה והפרתו מוקנית לבית המשפט המוסמך בחיפה.
12.5. כתובות הצדדים הנן כמפורט במבוא להסכם זה, הצדדים מתחייבים לעדכן את הצד השני על כל שינוי בכתובתם ו/או טלפון ו/או פלא-פון ו/או כל פרט תקשורת/כתובת אחר שמפורט בהסכם.
12.6. כל הודעה מצד אחד למשנהו תשלח בדואר רשום לפי הכתובת הנ”ל ותיחשב כאילו נתקבלה ע”י הנמען תוך 3 ימי עסקים משליחתה בדואר רשום מבלי לגרוע מן הכתוב אם ההודעה אושרה ע"י חתימה, תאריך החתימה יגבר.